Visie van de school

Wij willen bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden opdoet, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden, in een multiculturele samenleving.

De basis voor ons onderwijs is veiligheid en geborgenheid. Wij dragen zorg voor een goed pedagogisch klimaat, daarin dagen we het kind uit,  ondersteunen en vertrouwen het kind. Dan zal  een kind uit zichzelf kunnen leren.

De leerkrachten van onze school verzekeren de leerdoelen en het leerklimaat. Zij richten het onderwijs zo in, dat het zelf-lerend vermogen van leerlingen uitgedaagd wordt.

Om aan de kwaliteit voor ons onderwijs te werken gelden onderstaande voorwaarden:

 1. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Bestuur, directie, team, leerlingen, ouders en omgeving vormt de basis voor een goed schoolklimaat. Een goede school maken we met elkaar.
 2. De wijze waarop gewerkt wordt in onze school, staat in het teken van wederzijds respect, elkaar vertrouwen geven en veiligheid bieden.
 3. Er moet ruimte zijn om jezelf te zijn. Bovendien vinden wij het belangrijk, dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal naar eigen vermogen te kunnen functioneren.
 4. Het leren wordt beschouwd als een plezierige en vanzelfsprekende activiteit, met als doel het steeds zelfstandiger worden. “Leer het mij zelf te doen.”
 5. Wij stellen ons actief op om de onderwijsachterstanden ten gevolg van sociale, economische en culturele omstandigheden op te heffen en/of te verminderen.
 6. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied, met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief denkend mens.
 7. Er wordt gewerkt met methoden en onderwijsmiddelen, die rekening houden met verschillen tussen leerlingen en tegelijkertijd zelfstandig en samenwerkend leren mogelijk maken.
 8. Met behulp van het leerlingvolgsysteem worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd, om zorg op maat te kunnen bieden. Ouders en de leerlingen hebben recht op professionele begeleiding. Daarom heeft de school een actief nascholingsbeleid voor het team.
 9. Wij voeren een actief beleid wat betreft het samenwerken met peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, met als doel de overgang naar de verschillende schooltypen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Waar zijn we sterk in en willen we ons in blijven ontwikkelen?

 1. Zorg op maat.
 2. Leren van en met elkaar.
 3. Veilig schoolklimaat.
 4. Ouders doen er toe.
 5. Taal.

Missie van de school
Meester Sieberingschool: samen voor zorg, veiligheid, plezier en kwaliteit

Het onderwijs dat wij bieden heeft twee doelen:

 1. De leerlingen, wat leerstof betreft, voorbereiden op het vervolgonderwijs.
 2. De leerlingen de kansen bieden om zich te ontwikkelen, zodat zij de school verlaten met het nodige zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.

In het stellen van deze beide doelen onderscheiden wij ons nauwelijks van andere basisscholen. Verschillen zitten in de manier waarop we die doelen denken te bereiken. Daarover meer bij de uitgangspunten.

De uitgangspunten

Wij werken aan onze missie door het geven van adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs wil zeggen dat het onderwijs zoveel mogelijk wordt aangepast aan verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de aanwezigheid van een goed pedagogisch klimaat.

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • Een gevoel van veiligheid – een uitdagende leeromgeving en positief gedrag van de leerkrachten en de leerlingen ten opzichte van elkaar.
 • Op zowel pedagogisch als onderwijskundig gebied zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.
 • Onderwijs dat zo effectief mogelijk gegeven wordt op een didactisch verantwoord niveau.
 • Het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen, met als belangrijk onderdeel het samenwerkend leren.
 • Door middel van het hanteren van ons leerlingvolgsysteem, duidelijk zicht krijgen op de problemen van de leerlingen en daar zo optimaal mogelijk aandacht aan te schenken.
 • Een goede band met de ouders. Dat wil zeggen open staan voor wensen en meningen. De ouders zo goed mogelijk informeren en betrekken. Dit trachten wij te bereiken door middel van onder andere de schoolgids, de nieuwsbrief, oudergesprekken, huisbezoeken, inloopavonden, contactavonden, informatieavonden, kijkmomenten in de klas tijdens lestijd en ouderhulp.
Call Now Button