Organisatie van de school Er wordt gewerkt in jaarklassen. De mogelijkheid bestaat om dit jaarklassensysteem te doorbreken. Dan krijgen één of meerdere leerlingen voor bepaalde vakken les in een hogere of lagere groep. Binnen de groepen wordt zoveel mogelijk gedifferentieerd, al naar gelang het ontwikkelingsniveau en het tempo van de leerling. Vanaf groep 1 wordt gestart met zelfstandig werken. We doen dit met behulp van een weektaak. Het werken met taken bevordert niet alleen de zelfstandigheid van de leerlingen, maar tevens het maken van keuzes en het plannen van het werk. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Onderwijsuren Er zijn wettelijke eisen gesteld aan het aantal uren waarin de school onderwijs biedt. Vanaf groep 1 t/m 4 is dit totaal minimaal 3520 uren per schooljaar. Vanaf groep 5 t/m 8 is dit in het totaal minimaal 4000 uren.

In de groepen 1 en 2 gaan de leerlingen 21,75 uur per week naar school. In de groepen 3 en 4 gaan de leerlingen 23,75 uur per week naar school. In de groepen 5 t/m 8 krijgen de leerlingen 25,75 uur les per week.

Activiteiten in groep 1 en 2 In de groepen 1 en 2 wordt de totale ontwikkeling van de leerling gestimuleerd. Dit gebeurt onder anderen, door het werken in hoeken. In de hoeken vindt een gevarieerd aanbod van activiteiten plaats. Zo zijn er hoeken met taalontwikkelingsactiviteiten, met activiteiten op het terrein van spel, expressie, ruimtelijk inzicht, ontwikkeling van de motoriek en op sociaal-emotioneel gebied. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bakjes methode Luc Koning en het bronnenboek ‘Jij en Ik’.

Daarnaast wordt veel aandacht geschonken aan de verbale ontwikkeling. Door kringgesprekken, voorlezen door onder andere ouders, het ‘bestuderen’ van interessante boeken, muzikale vorming en bewegingsonderwijs. Het werken in hoeken is een zelfstandige bezigheid. De introductie begint altijd in de kring. Er wordt ook gewerkt in hoeken waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote rol speelt. En aan tafels, met onder anderen allerlei creatieve opdrachten en ontwikkelingsmateriaal. Zoals puzzels en in de computerhoek.

Vanaf groep 1 wordt met de leerlingen toegewerkt naar een soepele overgang naar groep 3. Begin groep 2 wordt begonnen aan voorbereidende schrijfoefeningen. Die naadloos aansluiten bij de schrijfmethode in groep 3. Dagelijks wordt aandacht besteed aan bewegingsactiviteiten. Dit kan binnen in de gymzaal of buiten op het schoolplein plaatsvinden.

Wekelijks komt een onderwerp aan de orde, dat ligt op het gebied van de sociale emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld: je proberen in te leven in de andere, omgaan met gevoelens en de daarbij behorende regels en afspraken. Op speelse wijze wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de voorwaarden waaraan een kind moet voldoen, om in staat te zijn zich de basisvaardigheden van groep 3 eigen te maken.

De leerlingen worden vanaf het begin gevolgd, door middel van regelmatig uitgevoerde observaties. Soms is het nodig een kind langer in de kleutergroepen te laten. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders, de intern begeleider en de leerkracht. Het kan ook voorkomen dat een kind eerder naar groep 3 gaat. Of dat leerlingen op een bepaald vakgebied alvast meedraaien in groep 3. Ook dit wordt overlegd met de ouders.

Activiteiten in groep 3 t/m 8 Groep 3/4: De leerlingen in groep 3 hebben – vooral tijdens de eerste maanden – nog veel behoefte aan de speelse sfeer van groep 1 en 2. Daarom gaan de leerlingen van groep 3 vanaf ongeveer 11.00 uur – bij goed weer – met groep 1 en 2 buitenspelen tot de herfstvakantie. In groep 4 worden de basisvaardigheden verder uitgebouwd.

Basisvaardigheden: Taal In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Veilig leren lezen’. Op onze school gebruiken we de methode ‘Taaljournaal’ vanaf groep 4. Aan de orde komen onderwerpen:

 • Spreken
 • Luisteren
 • Spellen
 • Taalstructuur
 • Stellen
 • Creatief taalgebruik
 • Taal en denkrelaties
 • Woordenboek en documentatiecentrum
 • Alfabet
 • Spreekwoorden en uitdrukkingen
 • Woord benoemen en zinsontleding.

Verder werken we ook met de spellingslijn van de methode ‘Taaljournaal’.

Rekenen De methode ‘Pluspunt’ wordt gebruikt voor het rekenen vanaf groep 3. Deze methode is ingedeeld in 12 blokken per leerjaar. De methode behandelt:

 • Getalbegrip
 • Basisvaardigheden: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, handig rekenen en schattend rekenen
 • Cijferen
 • Verhoudingen, procenten en breuken
 • Meten van: geld, afstand, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, snelheid en temperatuur
 • Meetkundige en ruimtelijke oriëntatie (plaats, richting, plattegrond en kaart)
 • Grafieken
 • Zakrekenmachine

Lezen De leerlingen in groep 3 lezen met behulp van de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Vanaf groep 4 worden diverse leesvormen behandeld. Waarbij we gebruik maken van de methode ‘Tekstverwerken’ en ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend lezen en studerend lezen. De methode ‘Estafette’ gebruiken we voor technisch lezen. De leesniveaus worden aangegeven door de nieuwe AVI-niveaus. We doen ook aan tutor-lezen.

Schrijven Bij het vak schrijven hanteren we de methode ‘Pennenstreken’, vanaf groep 2. Deze methode helpt de leerlingen met het aanleren van een goed en leesbaar handschrift. Vanaf groep 4 zijn de leerlingen in de gelegenheid om hun eigen pen te kiezen, uit het assortiment dat school biedt.

Wereldoriëntatie Naast de basisvaardigheden krijgen de leerlingen wereld oriënterende vakken als aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis en verkeer. De vakken overlappen elkaar regelmatig, waardoor dwarsverbanden worden gelegd.

Aardrijkskunde Als aardrijkskundemethode maken we gebruik van ‘Geobas’. Voor groep 5 is het leerstofaanbod thematisch van aard. In groep 5 behandelen we onderwerpen die leerlingen in de eigen omgeving direct ervaren. Hierbij krijgt het leren lezen van plattegronden en kaarten veel aandacht. Vanaf groep 6 wordt de leerstof regionaal geordend.

Natuuronderwijs/ techniek We werken met de methode ‘Natuniek’. Onze school werkt mee in het netwerk ‘Natuur- en Milieu Educatie’ (NME) van de gemeente Midden-Drenthe. Vanuit dit netwerk worden workshops voor leerkrachten georganiseerd. Jaarlijks is er een natuurproject voor alle leerlingen.

Geschiedenis Voor de geschiedenislessen maken we voor de groepen 5 t/m 8 gebruik van de methode ‘Speurtocht’. Met als doel de leerlingen te laten ervaren dat geschiedenis een proces is. Geschiedenis is het verhaal van de mensen, die bepalen en hebben bepaald hoe ze de economische, sociale, culturele, religieuze en politieke aspecten van hun bestaan willen ordenen.

Verkeer De verkeerslessen worden gegeven met behulp van de methodes ‘Rondje verkeer’ en ‘Seef’ in groep 1 t/m 3, ‘Stap Vooruit’ in groep 4 en ‘de verkeerskranten’ in groep 5 t/m 8. In groep 7/8 wordt ook geoefend met verkeersexamens. In groep 7/8 wordt om het jaar het theoretisch verkeersexamen afgenomen. Het verkeersonderwijs is erop gericht leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden te laten opdoen. Zodat zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Sociaal emotionele vorming Iedere week wordt aan de hand van ‘de bakjes van Luc Koning’ in groep 1/2 en de methode ‘Jij en Ik’ en ‘Soemo-kaarten’ in groep 3 t/m 8 een onderwerp behandeld. Dit onderwerp staat die week dan centraal.

Engels In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen een eerste oriëntatie op de Engelse taal. De leerkracht maakt gebruik van de methode ‘The Team’. Deze methode bestaat uit een handleiding, CD, leerlingenboeken en werkboeken. Met behulp van deze methode wordt de basis voor de verdere taalontwikkeling in het Engels gelegd. Naast inzicht in elementaire grammatica, bouwen de leerlingen een doelmatige woordenschat in het Engels op. Ze ontwikkelen, door imitatie en zelfwerkzaamheid, alle communicatieve vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen.

Lichamelijke opvoeding De groepen 3 t/m 8 hebben 2 keer per week gymnastiek. ‘Bewegen – Didactiek’ en ‘Basislessen Bewegingsonderwijs’ worden als bronnenboeken gebruikt.

 • Sportdag: De groepen 5 t/m 8 nemen jaarlijks deel aan de Koningsspelen. Voor groep 1 t/m 4 wordt op dezelfde dag, als de Koningsspelen dag, een sportdag georganiseerd rondom school.

Expressievakken

 • Muziek In alle groepen verzorgt de eigen leerkracht de muzieklessen. We hanteren hierbij de methode ‘Moet je doen’.
 • Handvaardigheid, tekenen en dramatische vorming In de groepen 1 en 2 wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de thema’s, die in deze groepen op een bepaald moment centraal staan. In de groepen 3 t/m 8 worden de volgende methodieken als leidraad gebruikt:
 • Moet je doen: Beeldende Vorming
 • Moet je doen: Kunst & Cultuur

Activiteiten tijdens schooltijd Kunstmenu Op de basisscholen in de gemeente Midden-Drenthe wordt gewerkt met het zogenaamde Kunstmenu. Ook onze school doet hier weer aan mee. Dit betekent dat uw kind volgend jaar structureel lessen en projecten volgt in verschillende kunstvakken. Tevens maakt uw kind tijdens kunstontmoetingen kennis met professionele voorstellingen (beeldend, dans, muziek, nieuwe media en theater) en kunst educatieve projecten.

Docenten van het ICO verzorgen gedurende het schooljaar een aantal kunstlessen in de klas. De leerkrachten van onze school krijgen via kunstbegeleidingen – gegeven door specialisten van Kunst & Cultuur – bijscholing in de verschillende kunstvakken.

Waarom het Kunstmenu? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vraagt scholen aandacht te besteden aan kunst – en cultuureducatie. Het Kunstmenu, aangeboden door Kunst & Cultuur Drenthe en het ICO in Assen, biedt onze school de mogelijkheid structureel en laagdrempelig aandacht te besteden aan de kunstdisciplines:

 • audiovisueel
 • beeldend
 • dans
 • drama
 • literatuur
 • muziek

Elk jaar staat voor uw kind een ander kunstvak centraal.

Er komen voorstellingen op school. Of de leerlingen gaan naar een voorstelling op een andere school in de buurt. De leerlingen van groep 8 doen weer mee aan de kunstschooldag op het ICO in Assen. Het Kunst- en cultuurmenu wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe, de gemeente Midden-Drenthe en de scholen.

Projecten Eens in de twee jaar wordt een project rond een thema georganiseerd. Waaraan iedere groep twee weken vanaf 10.30 uur werkt. Dit thema wordt feestelijk afgesloten met een open avond voor ouders en belangstellenden.

Groepsvoorstellingen: Per groep wordt één voorstelling per jaar georganiseerd. Het is hierbij de gewoonte dat de ouders van iedere groep mogen komen kijken.

Schoolreizen: Ieder jaar gaan alle groepen op schoolreis. De groepen 1 t/m 6 gaan één dag op stap, terwijl groep 7/8 drie dagen op reis gaat. Deze schoolreizen worden meestal door meerdere personen begeleid. Voordat de schoolreis plaatsvindt, komen de begeleiders bij elkaar om de schoolreis door te spreken. Na de schoolreis wordt altijd geëvalueerd. Iedere leerkracht beslist wat de leerlingen wel of niet mee mogen nemen. Dit kan per schoolreis verschillen.

Bezoek aan het Drents museum Eens in de twee jaar brengen de leerlingen van groep 5/6 een bezoek aan het Drents Museum in Assen, in het kader van geschiedenis.

Bezoek aan het “Herinneringskamp Westerbork” Eens in de twee jaar brengt groep 7/8 een bezoek aan het Herinneringskamp Westerbork.

Call Now Button