De Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen van onze school. De OR werkt met werkgroepen, waarin ± 2 leden van de OR de kar trekken. De andere leden van de werkgroepen zijn ouders die hier op vrijwillige basis aan deelnemen.

Gemiddeld vindt eens per maand overleg plaats, om activiteiten voor te bereiden en na te bespreken. De OR geeft in overleg met de leerkrachten, ondersteuning bij speciale activiteiten ten behoeve van de leerlingen. Zo assisteert zij bij de organisatie van het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest enzovoort.

De geldelijke bijdrage van de ouders aan de ouderraad en de opbrengsten verkregen uit de verkoop van oud papier, worden beheerd door de leden van de ouderraad.

Eén keer per jaar organiseert de ouderraad, in samenwerking met de MR, een zakelijke ouderavond, waarop verantwoording wordt afgelegd over het financiële beleid van de raad en waar de verkiezing van nieuwe ouderraadsleden wordt gehouden.

De ouderraad heeft ook een adviserende rol richting de medezeggenschapsraad.

De ouderbijdrage
Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Bij de inschrijving van leerlingen wordt hierop gewezen en ouders dienen op het inschrijvingsformulier via een handtekening aan te geven, dat zij van het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage in kennis zijn gesteld. De bijdrage wordt benut voor de financiering van de diverse activiteiten, die mede door de ouderraad worden georganiseerd, zoals: Sinterklaasviering, kerstfeest, afscheid groep 8, schoolreizen, ouderavonden, schaatsen, sportdag, scholierenongevallenverzekering, projecten, enzovoort.

Samenstelling
Voorzitter:
Agnes Dijkstra

Leden:
Rosalie Jager
Annemiek Buwmeester
Marleen Pol
Gea Kist
Tjitske Bruinenberg (penningmeester)
Chantal Bouwmeester

Namens het personeel:
Tanja Vinke

Call Now Button