De Medezeggenschapsraad / GMR

De medezeggenschapsraad (MR) is het inspraakorgaan dat op beleidsmatig niveau mee denkt en adviseert over het financiële en het personele beleid van de school. Zij houdt zich bezig met de zaken, die spelen tussen het schoolbestuur en de schoolleiding (in tegenstelling tot de ouderraad, die zich bezighoudt met schoolse activiteiten).

Het schoolbestuur ontwikkelt het beleid in samenspraak met de schooldirectie. De MR is de spreekbuis namens de ouders en komt op voor de belangen van de leerlingen.
De MR bestudeert en bediscussieert deze beleidsvoornemens en stemt wel of niet in met deze voornemens, of zij geeft advies.

Onze MR telt vier leden, twee personeelsleden en twee ouders van leerlingen van onze school. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van onze leerlingen. De vertegenwoordigers van het personeel worden door het personeel gekozen. De directeur heeft een adviserende rol.

Samenstelling
Namens de ouders:
Johan Vissia (voorzitter)            
Sjouke Dijkstra(lid)

Namens het personeel:
Mirjam Pots
Gert Willems

Adviserend lid:
Leonie Okken

GMR
Lianne Sijbom, personeelsgeleding

Call Now Button